2017 - Sayı 19

İBÂZÎ MÜFESSİR MUHAMMEDB. YUSUF ITFİYYİŞ’İNİŞÂRÎ TEFSİRE YAKLAŞIMI
Mehmet Fatih DEDE 
Özet

Mutasavvıflar Kur?an?da bazı hususların işaret ve rumuzla anlatıldığı kanaatindedir. Mutasavvıfların bu kanaatten hareketle Kur?an ayetlerinin bir kısmının veya tamamının keşf ve ilhamla yorumlamaya dayalı olarak vücuda getirdikleri tefsirlere “işârî tefsir” veya “remzî tefsir” adı verilmiştir.  Bu tür tefsirler müellifinin bireysel fikirlerinden ziyade eriştiği makama bağlı olarak kalbine doğan ilham ve işaretlere dayanır. Biz bu çalışmamızda İbâzîlerin bu konuya yaklaşımını Itfiyyiş?in son telif ettiği tefsir olan Teysiru?t-Tefsir?i inceleyerek tespit etmeye çalıştık.  Müellifin, bu eserinde işârî tefsire karşı olduğunu ve işârî tefsir yapanları şiddetle eleştirdiğini ancak bazı yerlerde çelişkiye düştüğünü tespit ettik.

Anahtar Kelime
İşari tefsir,  İbazi,  İtfiyyiş,  Teysiru‟t-Tefsir.  


Tam Metin : PDF