2018 - Sayı 20

KELAMULLAH VE HALKU’L-KUR’AN BAĞLAMINDA FAHREDDİN RAZÎ’NİN MUTEZİLE ELEŞTİRİSİ
Abdullah ARCA 
Özet

ÖZ

Kelam sıfatının hakikati ve Halku’l-Kur’an’ın teolojik bir sorun olarak önem kazanmaya başlaması Müslümanların yabancı din ve kültürlerle olan doğrudan etkileşimin başlamasıyla bağlantılıdır. Bu çalışmada Mutezilenin, Kelam sıfatı ve Halku’l-Kur’an hakkındaki düşüncesi verilecek ardından Fahreddin Razî’nin onlara yönelttiği eleştriler işlenecektir. Araştırmamız, kelam sıfatının hakikati, Allah’ın mütekellim olmasının keyfiyeti ve Halku’l-Kur’an konularında Mutezile’nin ortaya koyduğu delillerle beraber Razî’nin bu delillere verdiği cevaplar ile sınırlı olacaktır.

Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında kelam sıfatının hakikati hakkında yapılan tartışmalar Allah’ın her türlü noksanlıktan uzak olması ve kemal sıfatlarla muttasıf olmasıyla doğrudan ilişkisi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu öneme bianen Fahreddin Razi, Mutezile’nin kelam sıfatını Allah’ın zatıyla kaim olan bir sıfat olarak değil de fiilî bir sıfat olarak görmesini Allah için noksanlık olarak kabul etmiş bu sıfatın zatî ve ezelî olduğunu, ses ve harflerden ayrı, Allah’ın nefsiyle kaim olan bir mana olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır.

Anahtar Kelime
Mutezile,  Fahreddin Razi,  Nefsî Kelam,  Lafzî Kelam,  Halku'l-Kur'an  


Tam Metin : PDF