2019 - Sayı 23

ÇALIŞANLARIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
NESİM BABAHANOĞLU ,  Nesim BABAHANOĞLU 
Özet

ÖZET

 

Genelde özel sektörde yer alan endüstriyel kuruluşlardaki yöneticilerin modern işletme yönetim tekniklerini kullanıp kullanmadıkları ile çalışanlarının bu nedenle kuruma ve örgüte adanmışlık düzeylerinin ortaya konulması önemlidir. Böylece gerek yöneticilerin davranış boyutları ile çalışanların yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışlarının çalışanlarca algılanma derecelerinin ölçülmesi çalışmamızda hedeflenmiştir. Liderin çalışanlara ilham verme, örnek olma, motive etme gibi fonksiyonlarıyla kurumsal bir kültür oluşturarak çalışanların örgütsel bağlılığı arttırdığı ortaya konulmuştur. Türkiye’nin son yıllarda gelişmeye başlayan Anadolu şehirlerinden olan Malatya ilinin sanayi sektöründe yer alan büyük işletmelerindeki dönüşümcü liderlik boyutu ile bu liderlik tarzının çalışanlar tarafından algılanma düzeyi sonuçları ortaya konulmuştur. Bu kapsamda çalışmamızda Türkiye’de işletme yönetiminin bir örneğini incelemek üzere Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerindeki büyük ölçekli tekstil işletmeleri seçilmiştir. Bu işletmelerdeki yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışlarının çalışanlarca algısının incelenmiş toplanılan bütün veriler SPSS 20.0 programı ile istatistiki analizler (frekans, açıklayıcı, ort., standart sapma, N - %, vs.) yapılarak Word/excel ortamına aktarılarak bulguların tabloları oluşturulmuş ve gerekli analiz ve yorumlar yapılmıştır.

Anahtar Kelime
Anahtar Kelimeler: Liderlik,  Yöneticilik,  Dönüşümcü Liderlik. 


Tam Metin : PDF