2018 - Sayı 21

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Tuba BÜYÜKBEŞE,  Olcay OKUN,  Sinan ÇAVUŞOĞLU 
Özet

Psikolojik sermaye bireyin “kim olduğundan” ziyade gelişimsel bir anlayış ile “kim olmakta olduğu” ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda bireyin hâlihazırdaki psikolojik kapasiteleri başlangıç ve bitiş noktası arasındaki farklılıkları tespit etmek bağlamında önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, psikolojik sermayenin demografik özellikler açısından farklılıklarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bingöl Üniversitesinde görev yapan 295 akademik ve idari personel oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri SPSS.21.0 ve AMOS istatistiksel analiz paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırma hipotezleri T-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik sermayenin cinsiyet, medeni durum, statü, eğitim düzeyi, yaş, çalışma süresi ve toplam çalışma süresi gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, bekâr, daha genç, kurumda çalışma süresi, toplam iş tecrübesi ve eğitim seviyesi daha az olan çalışanların psikolojik sermaye ve alt boyutlarında ortalamalarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime
Pozitif Psikoloji,  Psikolojik Sermaye,  Demografik Değişkenler 


Tam Metin : PDF