2016 - Özel Sayı

DİYARBAKIRLI SAÎD PAŞA DÎVÂNI'NIN NEŞRİ ÜZERİNE NOTLAR
Atabey KILIÇ 
Özet

Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı, şâir hayattayken, Diyarbakır Vilâyeti Matbaası’nda 1288 (1871) yılında basılmış 56 varaklık müretteb olmayan matbû bir dîvândır. İnceleyeceğimiz matbû dîvân Türkiyat Enstitüsü Nu: 1957/255’te kayıtlı nüshadır. Bu matbû dîvândan yaklaşık on yıl sonra kendi el yazısıyla kaleme aldığı dîvânı, Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Kitaplığı’nda AEmnz210 numarada bulmaktadır. Bu yazma dîvân 27 varaktır. Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı, toplam 1387 beyitten oluşan bir eserdir. Saîd Paşa, ilk basıldığında matbû dîvânını hacminden dolayı “Dîvânçe-yi Eş‘âr” diye adlandırmıştır. Fakat bu dîvânçeden sonra şâir gazel, muhammes, müseddes, mu‘aşşer, tercî‘-i bend gibi şiirler yazarak eserin hacmini artırmıştır. Böylelikle dîvânçesini dîvân tertibine doğru götürmüştür. Dîvân, 2004 yılında Manisa’da Kenan Erdoğan tarafından çalışılmıştır.

Biz bu çalışmada, Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı’nın neşrinde görülen, dalgınlık, vezni göz önüne almama gibi sebeplerden kaynaklanması muhtemel okuma hataları ile daktilo ve baskı aşamalarından kaynaklanması muhtemel imlâ hatalarını yazma ve matbû nüshalarla mukâyese yoluyla tenkîd edeceğiz. Bu çalışmadaki amacımız, dîvânın bundan sonra yapılacak olan basımlarında veya neşirlerinde daha sağlam bir metin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelime
Diyarbakırlı Saîd Paşa,  Dîvân,  neşr,  tenkîd 


Tam Metin : PDF