2018 - Sayı 20

MATEMATİK KAYGISI EBEVEYNLERDEN ÇOCUKLARA AKTARILAN KÜLTÜREL BİR MİRAS MI?
Ahmet KESİCİ 
Özet

Bu çalışma ortaokul öğrencileri ile ebeveynlerinin matematik kaygısı arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama yöntemin benimsendiği bu araştırma 2017-2018 güz döneminde, Siirt’teki bir ortaokulda okuyan 132 öğrenci ve bu öğrencilerin ebeveynleri (127 baba ve 128 anne) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada matematik kaygı ölçeği öğrenci formu ile ebeveyn formları kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda anne ve babaların matematik kaygı puan ortalamalarının çocukların kaygı puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin matematik kaygı puanları ile anne ve babalarının matematik kaygı puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, öğrencilerin sahip oldukları matematik kaygısının ebeveynlerinden çocuklara aktarılan kültürel bir sorun olarak değerlendirilebilecek bir niteliğe sahip olduğu şeklinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Matematik kaygısı,  ebeveyn matematik kaygısı,  matematik kaygısının gelişimi. 


Tam Metin : PDF