2019 - Sayı 22

SALAHADDİN ASIM’IN PENCERESİNDEN KADIN, DİN VE TOPLUM
Fatma KENEVİR 
Özet

Osmanlının son dönemlerinde sosyal, ailevi ve iktisadi sorunlar üzerine birçok düşünür kafa yormuş ve devletin kurtuluşu için kendi düşünce tarzları çerçevesinde çözüm yolları aramışlardır. Türkiye’de Din Sosyolojisi Tarihi çalışmaları da toplumsal yapı ve dini kurumların temel tartışma konularından biri olduğu bu dönemle başlatılmaktadır. Osmanlı son dönem düşünürlerinden Salahaddin Asım da Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlanan yazıları ile İslam sosyolojisinin habercilerinden biri olarak kabul edilir. Ancak söz konusu literatürde onun Osmanlıda Kadınlığın Durumu adlı kitabı ve İçtihad dergisinde çıkan yazılarının göz ardı edildiği dikkat çekmektedir. Asım, tüm yazılarında toplumun o dönemki sosyal sıkıntılarında kadınların mevcut konumları ile din ilişkisine yer vermiş ve bu alanda yeni sosyolojik kavramlar üretmiştir. Onun, kadının sosyal işlevsizliğini “karılaşmak” olarak kavramsallaştırması bu örneklerden biridir. Bu makale de, Asım’ın İslamcılığı ve kadın hakları konusundaki feminizme yaklaşan bakış açısı ile; onun Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık olarak adlandırılan düşünce akımlarından birini tam anlamıyla benimsemek yerine, kendince bir terkibe mi giriştiği yoksa köklü bir düşünce deişikliğine mi yöneldiğini ele almaktadır.

Anahtar Kelime
Kadın,  Batılılaşma,  Türkiye’de Din Sosyolojisi Tarihi,  Aşırı Batılılaşma,  Osmanlı’da Kadın. 


Tam Metin : PDF