2018 - Sayı 21

TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE DÖNEMSEL BİR DEĞERLENDİRME
Mehmet DAĞ 
Özet

Modern devlet anlayışının bir gereği olarak ekonomide kamu kesiminin hacmi artmış ve kamu harcamaları hızla büyümüştür. 1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrasında bütçe açıklarının bir ekonomi politikası aracı olarak kullanılması ekonomide çeşitli sorunlara yol açmıştır. Çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası dönemde bütçe açıkları ekonomik istikrarsızlığın temel nedeni olmuştur. Hükümetlerin açıkların finansmanında sık sık iç borçlanmaya başvurması nedeniyle bütçe açıklarının gelişimi olumsuz yönde etkilenmiş ve 1990’lı yıllar itibarıyla bütçe açıkları sürdürülemez hale gelmiştir. 2002 yılından itibaren uygulanmaya başlanan istikrar programları bütçe açıklarının azaltılmasını sağlanmıştır.

Bu çalışmada öncelikle bütçe açıkları kavramına dair bilgilere yer verilecektir. Daha sonraki bölümde 1980'li yıllardan günümüze kadar geçen dönemde Türkiye'de bütçe açıklarının tarihsel gelişimi istikrar programlarını esas alan alt bölümler halinde incelenmiştir. Bütçe açıklarının azaltılması açısından bütçe politikalarının gelir boyutunda etkin bir vergi politikası ihtiyacı bulunmakta olup harcama boyutunda ise bütçe harcamalarının kontrol altına alınmasını sağlayacak harcama programları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelime
Devlet Bütçesi,  Bütçe Açıkları,  Kamu Maliyesi 


Tam Metin : PDF