2016 - Özel Sayı

SAİD PAŞA’NIN MİR’ÂTÜ’L-İBER ADLI ESERİ ÜZERİNE
İbrahim Halil TUĞLUK 
Özet

Osmanlı devletinde tarih ile ilgili birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerden bir kısmı Dünya tarihini konu edinen eserlerdir. Bu tür eserlerde genellikle insanlığın gidilebilen en eski tarihî kaynaklarına uzanılmaya çalışılır. Bu eserlerden biri de 19. yüzyılda dünya tarihini konu edinen Diyarbakırlı Said Paşa’nın Mir’âtü’l-İber adlı dokuz ciltlik eseridir. İstanbul’da Karabet ve Kasbar matbaasında 1304’te yayımlanan eser, tarih ilmi ve tarih ilminin yararlandığı yardımcı ilimlerle ilgili bilgi veren bir mukaddime ile başlar. Daha sonra insanlığın başlangıcından itibaren tarihin aşamalarını inceler.

Bu çalışmada Said Paşa’nın Mir’âtü’l-iber adlı eseri tanıtılacaktır.

Anahtar Kelime
Said Paşa,  Mir’âtü’l-İber,  tarih,  tarih yazıcılığı,  mukaddime,  muhteva 


Tam Metin : PDF