2010 - Sayı 3

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)
Gülay EKİCİ,  Murat HEVEDANLI 
Özet

Bu araştırma, lise öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik düzeylerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2007–2008 eğitim-öğretim yılı II. yarıyılında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim kurumlarına devam eden toplam 1257 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Baldvin, Ebert-May ve Burns (1999) tarafından geliştirilen ve Ekici (2005) tarafından Türkçeye adapte edilen “Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeği” ve Kişisel Bilgi Anketiyle toplanmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0.94 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel istatistik, güvenirlik katsayısı (alfa) analizi, bağımsız gruplar t-testi, varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin biyoloji öz-yeterlik puanları orta düzeyde hesaplanmıştır. Öz-yeterlik puanı cinsiyete, sınıfa, başarı düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumuna, öğrencilerin mezun oldukları ilköğretimin bulunduğu yerleşim birimine ve öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime
Biyoloji,  öz-yeterlik,  biyoloji öz-yeterliği 


Tam Metin : PDF