2016 - Özel Sayı

SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA YER ALAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE
Seyit YAVUZ 
Özet

19. yüzyılda Diyarbakır’da yetişen, gerek Türk edebiyatı gerekse Türk târihi üzerine ortaya koyduğu eserlerle ön plâna çıkan Sa’îd Paşa’nın devlet adamlığı kişiliği, onun edebî kişiliğinin arka plânda kalmasına sebep olmuştur. Edebî kişiliğinin değerini onun yakın dostu olan ve hem Diyarbakır’ın hem Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ali Emîrî de “Târih ve Edebiyat Mecmûası’nda” sıklıkla dile getirmiştir. Sa’îd Paşa’nın kişiliğine büyük saygı duyan Ali Emîrî, onun birçok şiirine de mecmûasında yer vermiş ve bu şiirlere nazîreler yazmıştır.
Sa’îd Paşa’nın şairliği, edebiyatçı ve devlet adamı kimliğinin gölgesinde kalmış olsa da dîvânda yer alan şiirler, onun ne kadar sağlam, samimî ve içten bir üslûbunun olduğunu kanıtlar niteliktedir. Dîvânı toplamda 193 manzûme ihtivâ etmektedir. Şiirlerinin genel olarak hikemî bir havası vardır. Ayrıca aşk, toplumsal olaylar ve Sa’îd Paşa’nın birçok nasihati de şiirlerinde konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında atasözlerine ve deyimlere de sıkça başvurmuş ve bunları şiirlerinde kullanmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada Sa’îd Paşa Dîvânı’nda yer alan atasözleri ve deyimler üzerinde durulmuş ve bunlar örnek metinlerle gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Diyarbakır,  Sa’îd Paşa,  Atasözleri ve Deyimler 


Tam Metin : PDF