2010 - Sayı 3

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMA AŞAMASINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR
Tamer KUTLUCA,  Mehmet AYDIN 
Özet

Bu çalışma ile ortaöğretim matematik öğretmenlerinin yeni öğretim programı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin yeni öğretim programını uygulamada karşılaştıkları zorluklar derinlemesine incelenmiştir.  Araştırmanın katılımcılarını Trabzon ve Giresun illeri merkez ve ilçelerindeki liselerde görev yapan 80 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca mülakat için bu 80 matematik öğretmeni içinden 4 öğretmen seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Anılan ve Sarıer (2008) tarafından hazırlanan 5’li likert tipli anket ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Ankette yer alan ifadeler için öğretmenlerin verdikleri cevapların frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen nitel veriler ise betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde öğretmenlerin, programda yer verilen etkinliklerin öğretmenin yükünü artırdığına, ders süresinin yetersiz olduğuna, ÖSS sınavı ile program arasında çelişkiler bulunduğuna inandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin programı uygulamakta zorluk çektikleri ve yeni programı uygulama sürecinde kısmen eski programa döndükleri sonucuna varılmıştır. Bunun yanında yeni öğretim programı uygulama aşamasında öğretmenlerin velilerden gerekli destek alamadıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelime
Matematik öğretim programı,  Yaşanılan zorluklar,  Matematik Öğretmenleri 


Tam Metin : PDF