2019 - Sayı 23

İZMİR’İN İŞGALİNE MARDİN VE ÇEVRESİNDEN TEPKİLER
Oktay BOZAN 
Özet

I. Dünya Savaşı sonucunda İtilaf Devletleri, Paris Konferansı’nda Rumların istekleri doğrultusunda hareket ederek, Batı Anadolu bölgesinde Türklerin Hıristiyanları katlettiği ve bölgenin Wilson Prensipleri ekseninde Rumlara ait olduğu iddiasını destekleyerek İzmir’in işgaline zemin hazırlamıştır. İzmir ve çevresi 15 Mayıs 1919 günü Yunan askerleri tarafından Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesi hükmünce işgal edilmiştir. İzmir’in işgali ve sonrası ortaya çıkan faciaya karşı Türk milletinin tepkisi büyük olmuştur. İzmir’in Yunanlılarca işgali Güneydoğu Anadolu’daki siyasi algının yeni mahiyet kazanmasını sağlamıştır. Yöre halkının aynen Batı Anadolu’da olduğu gibi burada da Müslümanların Hıristiyan bir güç (Ermeniler) tarafından tahakküm altına alınacağı kuşkularını artırmıştır. Bu nedenle Mardinliler, Sadaret’e gönderdikleri telgraflarda İzmir’in işgali protesto edilmiş, işgalin hiçbir yasal dayanağı olmadığı vurgulanmıştır. Bu işgal karşısında sessiz kalınmayacağı ve her türlü fedakarlığın yerine getirileceği dile getirilmiştir. Özellikle Müftü Hüseyin Efendi ve Belediye Reisi Hıdır Bey bu telgrafların çekilmesinde öncülük etmiştir.

Anahtar Kelime
İzmir’in İşgali,  Mardin Müftüsü Hüseyin Efendi,  Mardin,  Midyat,  Savur 


Tam Metin : PDF