2020 - Sayı 24

TELAFİ VE ETKİNLİK HİPOTEZLERİNİN RALS-EG EŞ-BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI İLE TESTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Uğur Korkut PATA,  Süleyman YURTKURAN 
Özet

Küreselleşme ile birlikte artan dış ticaret, ekonomileri hem olumlu hem de olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Hükümetler ticari açıklık sebebiyle gerçekleşebilen dış şokları telafi edebilmek için kamu harcamalarını arttırmaktadır. Literatürde bu durum telafi hipotezi olarak nitelendirilmektedir. Etkinlik hipotezi ise telafi hipotezinin aksine kamu harcamalarının ve vergilerin rekabet avantajı sağlamak için azaltılacağını savunmaktadır. Bu çalışma Türkiye için 1961-2017 döneminde her iki hipotezin geçerliliğini test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ticari açıklık toplam, ithalat ve ihracat olmak üzere üç farklı şekilde analize dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen RALS-EG eş-bütünleşme testi ile ticari açıklık ve kamu büyüklüğü arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Dinamik en küçük kareler tahmincisi sonuçları ise ticari açıklıktaki ve ithalattaki artışların kamu büyüklüğünü arttırdığını, ihracat ile kamu harcamaları arasında ise herhangi bir ilişkinin bulunmadığını göstermektedir. Hükümet dış şoklara karşı kamu harcamalarını arttırarak telafi edici bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle Türkiye’de telafi hipotezinin geçerli olduğu doğrulanmıştır.

Anahtar Kelime
Telafi Hipotezi,  Etkinlik Hipotezi,  Ticari Açıklık,  RALS Eş-bütünleşme Testi 


Tam Metin : PDF