2016 - Özel Sayı

ABDÜLHAK HAMİT'İN MAKBER MUKADDİME'Sİ İLE FAİK ALİ'NİN FANİ TESELLİLER HASBİHAL'İNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ
Feyza İSLAMOĞLU 
Özet

Faik Ali Ozansoy edebiyat ve sanat alanında oldukça zengin bir aile çevresine sahiptir. Bu nedenle vermiş olduğu eserlerinde bu çevresinin izlerinin varlığı tartışma konusu olmuştur. Bununla beraberFaik Ali’nin edebî yaşantısında büyük ölçüde etkilendiğini ifade ettiği Abdülhak Hamit Tarhan’la etkileşimi birçok edebiyat bilimcinin de dikkatlerini çekmiştir. Bu çalışmada şairlerin bu etkileşiminin boyutunun kavranabilmesi için tespit edilmiş olan iki metin Fani Teselliler “Hasbihal”ive Makber “Mukaddime”si içerik ve üslup bağlamındaki benzerlikleri ile ele alınmıştır.

Bu çalışmanın amacı, Faik Ali’nin Abdülhak Hamid’den ne boyutta etkilendiğini tespit etmek ve şairlerin söylemlerinin hangi noktada özgünleştiğini saptamaktır.

Anahtar Kelime
Faik Ali Ozansoy,  Abdülhak Hamid Tarhan,  Makber,  Fani Teselliler 


Tam Metin : PDF