2019 - Sayı 22

YUGOSLAVYA’DAKİ KİMLİK ÇATIŞMALARININ SOSYAL İNŞACILIK TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Nihal KIRKPINAR ÖZSOY,  Özge KOBAK 
Özet

Sosyoloji kökenli olup, uluslararası ilişkiler alanında da yer bulan sosyal inşacılık teorisi modern hayatın modern sorunlarıyla ilgilenmekte ve onlara çözüm önerileri sunmaktadır. Temel düşüncesi kimliklerin çıkarları, çıkarların da politikaları belirlediğidir. Ulus inşa sürecindeki kimlik yapılanması ve kimliği oluşturan unsurlar sosyal inşacıların temel çalışma konularından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Yugoslavya’nın kurulması ve dağılması sırasında Yugoslavya’da bulunan ulusların kimliklerinin geçirdiği değişimler oldukça önemli kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı da eski Yugoslavya Cumhuriyetleri’ni etkisi altına alan kimlik çatışmalarının sosyal inşacılık teorisi kapsamında analiz edilmesidir. Bu amaç doğrutusunda, çalışmada öncelikle  sosyal inşacılık teorisi hakkında genel bilgiler verilmekte, sosyal inşacılık teorisinin uluslararası ilişkileri nasıl okuduğu ve kimliğe verdiği önem üzerinde durulmaktadır. Sonrasında, Yugoslavya’nın dağılma aşamasına kadar olan çatışmaların geçmişi araştırılmakta ve dağılma aşamasında da aynı karakteristik özellikleri gösterip göstermediği incelenmektedir. Bu çalışmada, sosyal inşacı teorinin kimlikle ilgili iddiaları ile gerçekleşenler arasında karşılaştırma yapılmakta ve gerçekleşen iddialar örneklerle açıklanmaktadır. Ayrıca, Yugoslav kimliği açısından sosyal inşacı düşüncenin ortaya attığı kimlik oluşum sürecinin hangi aşamasında kırılma yaşandığı da gösterilmeye çalışılmaktadır. Yugoslav kimliğinin oluşamaması konusunda varılan temel sonuç, kimliğin kültürel altyapı ile beslenmemiş olmasıdır. Benzer şekilde yerel kimliklerin güçlü kalmasının başlıca sebebi tarihsel ve kültürel geçmişin köklü olması, düşmanlıklarla veya dostluklarla beslenmesidir.

Anahtar Kelime
Sosyal İnşacılık,  Yugoslavya,  Kimlik,  Kimlik Çatışmaları,  Yugoslavya Kimliği 


Tam Metin : PDF