2015 - Sayı 14

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI
Mehmet Yusuf YAGIR 
Özet

Peygamber Kıssaları Kur?an-ı Kerim?in önemli bir bölümünü teGkil eder. Bu yüzden peygamber kıssaları tefsir kitaplarında da ayrıntılı olarak iGlenir. Son dönemlerde yazılmıG bir tefsir eseri olan Risale-i Nur Külliyatı?ndaki peygamber kıssalarının iGlenme metoduna baktığımızda, bu eserde klasik tefsirlerden farklı bir metot uyguladığını görmekteyiz. Bu çalıGmamızda Risale-i Nur Külliyatı?nda peygamber kıssalarının iGlenme tarzını klasik tefsirlerle karGılaGtırdık ve Risale-i Nur Külliyatı?nın bu konudaki farkını ortaya koyduk.

Anahtar Kelime
Peygamber Kıssaları,  Risale-i Nur,  Tefsir,  Said Nursî 


Tam Metin : PDF