2017 - Sayı 19

“İHYÂU ULÛMİDDİN” DE ALLAH İNANCI
Fatma PINAR 
Özet

 Büyük Selçuklu Devleti’nin meşhur filozof, mutasavvıf ve müderrislerinden olan ve Hüccetü’l-İslam lakablı Ebû Hamid Gazzâlî, elli beş senelik ömrü içine beş yüzü aşkın eser sığdırmıştır. Bunlar içinde çeşitli dillere çevirisi de yapılan “İhyâu Ulûmiddin” isimli eserin özel bir yeri vardır. Gazzâlî, bu eserinde fıkhî, felsefî ve tasavvufî söylemlerin yanı sıra kelamî konulara da yer vermiş, özellikle Allah inancına ilişkin konuları büyük bir ustalıkla işlemiştir. Allah’ın vahdaniyet, kıdem, beka, ilim, irade, kudret, işitme, görme gibi kelami konuları ele alırken ayet ve hadislerin yanı sıra, akli delillere de yer vermiştir. Bu bağlamda Gazzâlî’nin İhya’sı Müteahhirin literatürü içerisinde özel bir konuma sahiptir. 

Anahtar Kelime
Allah,  Kelam,  Kur’an,  Kıdem,  Beka 


Tam Metin : PDF