2011 - Sayı 5

XVIII. YÜZYIL ŞÂİRLERİNDEN ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ TEVFÎK EFENDİ HAYATI, SANATI VE ESERİ
Nazmi ÖZEROL 
Özet

Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi (1716-1791) İstanbul’da doğmuştur. Tezkirelerde şâirin hayatı ve edebî kişiliği hakkında sınırlı bilgiler yer almaktadır. Şâir hakkında bilgi veren kayaklar ve şâirin Dîvân’ı incelenerek hayatı ve edebî şahsiyeti ortaya konmuştur. Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi’nin şiirlerinde içerik bakımından bir çeşitlilik görülse de Nâbî etkisi açıkça kendini hissettirir. Şiirlerinde tarih manzumelerine ağırlık vermesi şâirin içinde yaşadığı topluma kayıtsız kalmadığının göstergesidir. Üslûp bakımından ise orijinal sayılabilecek bir farklılık gösterememiştir. Üç bölümden oluşan bu çalışmayla Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi’nin hayatı, sanatı ve eseri aydınlığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi,  şâir,  hayat,  eser 


Tam Metin : PDF