Yazım Kuralları ve Yayın Politikası

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ

(DÜSBED) ISSN : 1308-6219

 

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 2009 yılı Nisan ayından itibaren, “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak, Şubat,  Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda üç sayı yayımlanır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, DÜSBED bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde,   “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Prehistorya, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslar Arası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi,  Hukuk, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.

Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Aynı yazar veya yazarların birden fazla makalesine bir sayıda ve birbirini takip eden sayılarda yer verilmez. 

Gönderilen makaleler için herhangi bir ücret ödenmez. 

Makalelerin 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8–25 Sayfa aralığında olması) ile APA sistemiyle yazılmış olması, incelemeye alınmasının ön koşuludur. 

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilip tekrar yüklenmesi için yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Eğer hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz rapor sunarsa üçüncü hakem atanır. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 10 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. 

Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı DÜSBED’e aittir.

İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2013 ve üzeri bir programda Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

Yazının pay ayarları: üst: 3 cm, sol: 3 cm, sağ: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır. Özel,  ilk satır ve değer 1 cm olmalıdır.

 Çalışmalar, derginin www.e-dusbed.com adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.

 Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.

Yazılarda yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalı.Yazarla ilgili bilgi editör tarafından eklenecektir.

Metin içindeki göndermeler, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda gösterilmelidir.

Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

TÜRKÇE BAŞLIK

 

Özet

Anahtar Kelimeler

 

İNGİLİZCE BAŞLIK

Abstract

Key Words

 

Giriş

Bölümler

Sonuç

Kaynakça

Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde  verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.

Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 1 Mart 

Ekim sayısı için en geç 1 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA YAZIMI

A-KİTAPLAR

a) Tek yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Ülken, Hilmi Ziya  (2015), Aşk Ahlakı, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Ülken, 2015 : 67-69).

b) İki yazarlı kitap :

Kaynakçada:

Şentürk, Ahmet Atilla ve Kartal, Ahmet. (2004), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Şentürk ve Kartal, 2004 : 96)

c) İkiden çok yazarlı kitap :

Kaynakçada:

İsen Mustafa - Macit Muhsin - Horata Osman - Kılıç Filiz - Aksoyak İsmail Hakkı (2002), Eski Türk Edebiyatı El KitabıGrafiker Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(İsen vd., 2002 : 82).

d) Editörlü Kitapta Bölüm :

Kaynakçada:

Özçelik, Sadettin, (2006), “Türkçe ve Bilim Sorunu”, Türkçenin Çağdaş Sorunları, (Editörler: Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz), Gazi Kitabevi Yayını, Ankara, s. 237-246.

Metin içindeki göndermede:

(Özçelik, 2006 : 240)

e)Eski El Yazması Eser:

Kaynakçada:

Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı LebîbMillet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.

Metin içindeki göndermede:

(Dîvân-ı Lebîb382, v,15b-16a)

e)Eski Basma Eser:

Kaynakçada:

Dîvân-ı Leylâ Hanım, (1260), Kahire, Bulak Matbaası.

Metin içindeki göndermede:

Dîvân-ı Leylâ, 1260, 18.

 

B-MAKALELER

a) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada:

Macit, Muhittin (Güz 2012), “Meşşâi Gelenekte Nedensellik”, İslâmî İlimler Dergisi, S.7, s. 45-58

Metin içindeki göndermede:

(Macit, 2012 : 45)

b) İki yazarlı makale:

Kaynakçada:

Albayrak, Mehmet ve Erkal, Mahmut (2003), “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158, Ankara

Metin içindeki göndermede:

(Albayrak ve Erkal, 2003 : 77-80)

c) İkiden çok yazarlı makale :

Kaynakçada:

Gönen Mübeccel- Çelebi Öncü Elif - Isıtan Sonnur, (2004), “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı : 164, Ankara, s. 7-35.

Metin içindeki göndermede:

(Mübeccel vd., 2004 : 30).

 

 

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ:

Kaynakçada:

Akün, Ömer Faruk, (1994), “Divan Edebiyatı”. DİAC.9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Akün, 1994 : 160)

 

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR

Kaynakçada:

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, DPT Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(DPT, 2000 : 74)

 

E-ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada:

Andrews Walter, (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev. Tansel Güney), İletişim Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Andrews, 2000 : 135)

 

F-TEZLER

Kaynakçada:

Bulut, Erol, (1998), Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Bulut, 1998 : 13).

 

G-BİLDİRİLER

Kaynakçada: Kadıoğlu, İdris (2007) Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Siirt Tillo Hayatı ve Sosyal Mesaj İçerikli Bazı Şiirleri” Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, 19-21 Eylül 2006, s.213-225.

Metin içindeki göndermede: (Kadıoğlu, 2007 : 220).

 

H-İNTERNET KAYNAKLARI

Kaynakçada:

Hazine Müsteşarlığı, (2000), “Aylık İstatistikler”, http://www. hazine.gov.tr/yayın.htm (Erişim Tarihi: 12.04.2004).

Metin içindeki göndermede:

(Hazine Müsteşarlığı, 2000)

Kaynakçada:

e-kitap, www.kulturturizm.gov.tr, Ahmedî Divanı, Haz. Yaşar Akdoğan

Metin içindeki göndermede:

(e-kitap, 15)

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda yazım kurullarına uymayan öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Makale Gönder