Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
PROF. DR. KEMAL TİMUR, DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ, ARŞ. GÖR. ABDULHAKİM TUĞLUK

Editör Yardımcısı


DİYARBAKIR  14.04.2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdülkadir DAĞLAR  
ŞİİRİN ALIN YAZISI: MAZMÛN Ss, 1-13
FATE OF THE POEM: MAZMÛN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulsamet ÖZMEN  
NÂBÎ’NİN ZEYİLLERİNDE GEÇEN FARSÇA MANZUMELER VE ANLAMLARI Ss, 14-63
PERSIAN POEMS AND THEIR MEANINGS IN NÂBÎ’S ADDENDA

Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET ÇELİK  
KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN GÜZEL VASIFLARININ ANALİZİ Ss, 64-87
ANALYSIS OF THE HUMAN'S FINE SKILLS IN THE PERPECTIVE OF KORAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YANIK Güler Dinçel YANIK  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: BİR UYGULAMA Ss, 88-104
ACCOUNTING PROFESSIONALS AND BURNOUT SYNDROME: A CASE STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali EKŞİ Semra ÇELİKLİ  
TÜRKİYE’DE KİTLESEL OLAYLARDA OLAY YERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 105-118
EVALUATION OF INCIDENT COMMAND SYSTEM AT MASS EVENTS IN TURKEY OF PUBLIC ADMINISTRATION COORDINATION SYSTEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KARAKAŞ  
DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ PEYGAMBER KABİR VE MAKAMLARININ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 119-131
THE PROPHETS TOMBS And MAKAM’S IN DİYARBAKIR AND ŞANLIURFA: AN INVESTIGATION IN TERMS OF RELIGIOUS TOURISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış ERTEM  
TÜRK SİYASETİNDE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ (1960-1971) Ss, 132-149
THE POLITICAL IMPROVEMENTS IN TURKEY DURING THE YEARS OF 1960 AND 1971 IN THE CONTEX OF MILITARY-CIVILIAN RELATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

BAYRAM KANARYA  
TEMEL HADİS MESELELERİ İLE İLGİLİ EBÛ REYYE'NİN İDDİALARI VE BU İDDİALARA VERİLEN CEVAPLAR Ss, 150-171
ABU RAYYA'S CLAİMS ABOUT BASİC HADİTH İSSUES AND ANSWERS GİVEN HİM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat AÇIL  
HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ Ss, 172-216
HÂVERÎ (D. 1565) AND HIS COLLECTED POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru MANDACI  
ARKEOLOJİK ve YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ MEZOPOTAMYA TOPLUMLARINDA BÜYÜ ve BÜYÜCÜLÜK Ss, 217-232
MAGIC AND WITCHCRAFT IN ANCIENT MESOPOTAMIAN SOCIETIES IN THE LIGHT OF ARCHEOLOGICAL AND WRITTEN SOURCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ Derya ÖZTÜRK, Olgun Irmak ÇETİN  
SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA ALGISININ FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ Ss, 233-254
RESEARCHING SOCIAL MEDİA MARKETING PERCEPTION THROUGH FACTOR ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

ERCAN ÇAĞLAYAN  
CUMHURİYET TAŞRASINDAN BİR KESİT: MUŞ [1925-1938] Ss, 255-268
A SECTION ON A REPUBLICAN TOWN: MUŞ [1925-1938]

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk KALAY  
NICOLE KRAUSS’UN ROMANLARINDA DEĞİŞMEYEN KİMLİKLER Ss, 269-276
THE TIMELESS IDENTITIES IN NICOLE KRAUSS'S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
NECİP FAZIL’DA TARİH VE ŞİİR Ss, 277-288
HISTORICAL VIEWPOINT IN NECİP FAZIL KISAKÜREK POEMS AND PROSE WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fevzi KARADEMİR  
TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARININ ANLAMLANDIRILIŞI Ss, 289-305
ON THE SİGNİFİCATİON OF FRUİT NAMES İN THE TURKİSH DİCTİONARİES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ATMACA  
KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA GAYBÎ HABERLER Ss, 306-326
UNSEEN NEWS IN CONTEXT OF THE UNIVERSALITY OF QURAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BOLAT  
MUHAMMED ALİ ŞAH DÖNEMİNDE İRAN’IN SİYASİ DURUMU (1907-1909) Ss, 327-350
THE POLITICAL SITUATION OF IRAN IN THE PERIOD OF MOHAMMAD ALI SHAH ( 1907-1909)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÖNEN  
ŞİİRLE İSTİŞHAD YÖNTEMİ AÇISINDAN HALEBÎ'NİN ED-DURRU'L-MESUN ADLI TEFSİRİ Ss, 351-364
HALABÎ'S TAFSEER DURR AL MASUN WITH SPECIAL REFERENCE TO THE METHOD OF TESTIFYING WITH POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal TİMUR  
KALİTELİ EĞİTİM, EDEBİYAT, FELSEFE VE BİR ROMAN: DİPLOMALI KIZ Ss, 365-376
QUALITY EDUCATION, LITERATURE, PHILOSOPHY AND A NOVEL: DİPLOMALI KIZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KÜÇÜKŞEN  
MODERNİTENİN GÖLGESİNDE İKTİSAT AHLÂKI VE DEĞERLERİMİZ Ss, 377-386
ECONOMIC ETHIC AND VALUES IN THE SHADE OF MODERNITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET ÖZEL  
HALKA HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE OMBUSMANLIK KURUMU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 388-407
EVALUATION OF THE OMBUDSMAN INSTUTITION IN TURKEY IN TERMS OF ENSURING PUBLIC ACCOUNTABILITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BAYRAM Halis ÇAVUŞOĞLU  
JOHN STUART MİLL'İN FAYDACILIK ANLAYIŞINDA ÖZGÜRLÜK Ss, 408-418
FREEDOM IN UNDERSTANDING OF JOHN STUART MİLL’S UTILITARIANIZM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
MAİ VE SİYAH ROMANINDA HAYAL VE GERÇEK BAĞLAMINDA FARKINDALIK DUYGUSUNUN OLUŞUMU Ss, 419-426
THE CREATION OF AWARENESS WITHIN THE CONTEXT OF IMAGINATION AND REALITY IN THE NOVEL MAİ VE SİYAH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgür SEÇİM  
ETNİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) SİYASAL REKLAMLARININ ANALİZİ Ss, 427-441
ANALYSIS OF THE PEOPLES’ DEMOCRATIC PARTY’S POLITICAL ADVERTISEMENTS IN TERMS OF ETHNIC MARKETING STRATEGIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZKAN CİĞA  
VÂHİDÎ’NİN KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB VE SERGÜZEŞT-İ ÎŞÂN TERCÜMESİ ÜZERİNE Ss, 442-450
ABOUT VÂHİDÎ’S TRANSLATION KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD AND REŞÎDE-İ ARAB AND SERGÜZEŞT-İ ÎŞÂN

Özet | Abstract | Tam Metin |

SEYFETTİN ASLAN Seyfettin ASLAN, Müslüm KAYACI, Rukiye Rojda ÜNAL  
İSLAMOFOBİ VE BATI DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI Ss, 451-463
ISLAMOPHOBİA AND İT’S REFLECTİONS İN THE WESTERN WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin |

VEDAT ÇELEBİ  
PAUL FEYERABEND’IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE BİLİMSEL YÖNTEMİN BELİRLENMESİ SORUNU Ss, 464-475
VALUE OF SCIENCE AND THE PROBLEM OF DETERMINATION OF SCIENTIFIC METHOD IN PAUL FEYERABEND’S PHILOSOPHY OF SCIENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya SUZAN  
GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN ADLI ÖYKÜSÜ Ss, 476-492
ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN by GASSÂN KANAFÂNÎ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TAN  
KUREYŞ SÛRESİNDEKİ “ÎLÂF” KAVRAMININ MEALLERE EKSİK YANSITILMASI Ss, 493-513
DEFICIENT REFLECTION OF THE CONCEPTS OF “ÎLÂF” IN THE KUREYS SURA ON MEANINGS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN Abdullah OĞRAK, Mehmet Emin YAŞAR  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA Ss, 514-528
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY USAGE IN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES ON PRODUCTIVITY: AN APPLICATION AT VAN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE POSTMODERNİZM Ss, 529-533
SECOND NEW AND POSTMODERNISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri